BẢNG GIÁ THAM KHẢO

BẢNG GIÁ THAM KHẢO

(Giá đã giảm)

Nhổ răng 135.000
Lấy vôi răng 135.000
Trám răng 135.000
Răng sứ Mỹ 900.000
Răng sứ TiTan 1.800.000